**** חוזרים בקרוב ! ****    לקוחות יקרים, לאחר העדרות ממושכת בשל תקלה טכנית אנחנו חוזרים בקרוב, טובים יותר ואדיבים יותר, ממתינים בקוצר רוח למפגש המחודש אתכם הלקוחות.

 

תנאי השימוש

 

בס"ד

 

KOKO Perfume – ע.מ 023806763

 

תקנון האתר .

 

 

אתר KOKO Perfume / koko.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר בבעלות  KOKO Perfume.

1.      פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

2.      כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו.

3.      רשאים לבצע רכישות באתר הינם תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס    אשראי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

4.    KOKO Perfume  תציע למכירה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

5.    ל KOKO Perfume הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

6.    כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, ונושאים תעודת אחריות מקורית, אלא אם מצוין בהבלטה ובמפורש אחרת בכותרת המכירה ובתיאור המוצר. 

7.      KOKO Perfume  שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

8.      KOKO Perfume  עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שמו, הדגם, תיאור קצר, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר, תקופת האחריות על המוצר . עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחיבות את  KOKO Perfume.

9.      המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

10.  KOKO Perfume  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

11.  מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.

12.  מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

13.  בעת ביצוע רכישה באתר מתבקש הלקוח להזין פרטים כגון שמו, כתובתו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו. KOKO Perfume  שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש עתידי בפרטים אילו למטרות כגון עדכון הלקוח בעתיד בדבר מבצעים, מוצרים חדשים וכו'. במידה והלקוח אינו מעוניין בשירות זה עליו לידע את  KOKO Perfume  בפקס או בדואר אלקטרוני ושמו יוסר ממאגר הלקוחות.

14.  מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין.

15.  KOKO Perfume  לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שנגרם כתוצאה מכוח עליון או מכול סיבה אחרת שאינה בשליטתה.

16.  אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של  חברת המשלוחים.

17.  מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר, באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו וכן ת"ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.

18.  עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרים אלה תהיה חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הלקוח ועל חברת ההובלה.

19.  חברת ההובלה רשאית לדרוש כי בעת מסירת המוצר יהיה נוכח בדירה בעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה, וכי הוא יציג בפני הנהג את תעודת הזהות שלו ו/או כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.

20.  במוצרים שערכם מעל 200 ₪ רשאי המוביל לדרוש כי אריזת המוצר תיפתח במעמד המסירה, כדי לוודא כי המוצר הגיע ללא פגם או נזק.

21.  ביטול עסקה ללא חיוב : במידה והלקוח יודיע על ביטול  העסקה בטרם חויב כרטיס האשראי שלו ובטרם נשלח אליו המוצר, לא יחויב הלקוח בשום סכום. ובלבד שהודיע בטלפון או בפקס וקיבל על כך אישור.

22.  במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון או בפקס , יקבל אישור על פנייתו. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי טיפול בשיעור 15 ₪ או 2.5% מערך העסקה לפי הגבוה מבינהם.

23.  במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר משלוח המוצר ובתוך 14 יום מקבלתו, יוחזר לו כספו בניכוי דמי המשלוח (במידה ושולמו) ובקיזוז דמי ביטול בגובה 10% מהעסקה. במידה והחזרת המוצר תתבצע ע"י  KOKO Perfume או שליח מטעמה , יחויב הלקוח בדמי משלוח חזרה. אחרת החזרת מוצרים תתאפשר במסירה אישית או בדואר שליחים בלבד.

24.  בנוסף לאמור לעיל , במידה שלמוצר המוחזר נגרם נזק המוריד מערכו תהיה  KOKO Perfume רשאית לקזז מההחזר ללקוח את שיעור הנזק כפי שיקבע על ידה, וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל. לעניין זה, החזרת מוצר תקין כשאריזתו המקורית חסרה או קרועה, תיחשב כנזק למוצר בשיעור מוסכם של 25% ממחירו של המוצר.

25.  על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום או חסר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בטלפון או בפקס , תוך פירוט סיבת הביטול, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

26.  במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, תאסוף KOKO Perfume  את המוצר מהכתובת אליו נשלח, ותזכה את הלקוח במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי, למעט דמי המשלוח ששולמו עבור אספקת המוצר.

27.  בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא מ KOKO Perfume לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא  KOKO Perfume רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו : לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

28.  KOKO Perfume שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.  רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר ואת KOKO Perfume.

29.  במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר או כל מחלוקת אחרת על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט חיפה בלבד, השם המשפטי לצורך העניין : ירון וזאן, ע.מ. 023806763.